Общи положения и условия на Томболата „Kaufland x X-Ruler“

Чрез включването си в Томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия;

Организатор на Томболата е ЕКСРУЛЕР ЕООД, със седалище град Нови Искър, квартал Славовци, улица “Липите” 44А, ЕИК 207207206, съвместно с магазини Кауфланд, България

Всички награди в настоящата Томболата са предоставени от Организатора на събитието.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта. Наградата е поименна и не може да бъде продавана, дарявана или заменяна освен с изричното съгласие на организатора.

Организаторът на Томболата има право да дисквалифицира участници, които са регистрирали касова бележка повече от един път.

В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Томболата или прилагането на правилата,са окончателни и се отнасят до всички участници.

Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

Победителите в Томболата се съгласяват да участват в последващи Томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника с цел популяризиране на играта;

Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не поради своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.